تبلیغات
مهندسی پلیمر(polymer engineering) - گزارش کار اندازه گیری یون كلرید در آب (ولهارد متد )

گزارش کار اندازه گیری یون كلرید در آب (ولهارد متد )

وسایل :
پیپت حجم سنجی ، ارلن ، استوانه مدرج ، بشر ، بورت ، قیف ، پایه ، گیره ، پی ست ، كاغذ صافی
مواد :
معرف آمونیوم فریك سولفات  ، اسید نیتریك غلیظ ،نقره نیترات ،محلول 0.05 مولار آمونیوم تیو سیانات ،یك نمونه از آب شهر
مقدمه و تئوری:
تیتراسیونهای رسوبی با نقره نیترات

نقره نیترات یک واکنشگر حجم سنجی و پر مصرف است.این واکنشگر برای تعین آنیونهایی که با نقره ایجاد رسوب می کنند به کار می رود.از میان این گونه ها می توان به هالیدها,انواع آنیونهای دوظرفیتی,مرکاپتانها و بعضی از اسیدهای چرب اشاره کرد.روشهای تیترسنجی که با نقره نیترات انجام می شوند گاهی روشهای آرژانتومتری نامیده می شوند.
   
انواع منحنیهای تیتراسیون

در روشهای تیترسنجی با دو نوع کلی از منحنیهای تیتراسیون بر خورد می کنیم.در نوع نخست,که منحنی s شکل نام دارد,بررسیهای اصلی به ناحیه ی کوچکی در اطراف نقطه ی هم ارزی محدود می شود. یک منحنی s شکل در شکل 1-9 الف نشان داده شده است. در نوع دوم , که منحنی پاره خطی نام دارد اندازه گیریها در هر دو طرف  نقطه ی هم ارزی  و به اندازه ی کافی  دور از آن انجام می شود. از اندازه گیری در نزدیکی نقطه ی هم ارزی پرهیز می شود. یک نمونه از منحنی پاره خطی در شکل 1-9 ب نشان داده شده است. منحنی s شکل سرعت و سهولت را در اختیار استفاده کننده قرار می دهد. در واکنشهایی که تنها در حضور مقدار قابل توجهی از واکنشگر اضافی یا آنالیت کامل می شود استفاده از منحنی پاره خطی سودمند است.

منحنیهای تیتراسیون برای روشهای نقره سنجی

تهیه ی منحنی برای تیتراسیون نقره سنجی به سه نوع محاسبه نیاز دارد که هر یک برای مرحله ای ویژه از تیتراسیون به کار برده می شود:(1) نقاط پیش هم ارزی,(2) نقاط هم ارزی و(3) نقاط پس هم ارزی.
در مرحله ی پیش هم ارزی, غلظت آنالیت از غلظت اولیه ی آن و داده های حجم سنجی محاسبه می شود. در نقطه ی هم ارزی یون نقره و یون آنالیت در نسبتهای استوکیومتری وجود دارند و غلظت یون نقره مستقیم از روی ثابت حاصلضرب انحلال پذیری استخراج می شود. در مرحله ی پس هم ارزی , غلظت تجزیه ای مازاد نقره نیترات محاسبه می شود و فرض می شود که این مقدار با غلظت تعادلی برابر باشد.
نقره
نقره ، یکی از عناصر شیمیایی، با نشانه Ag ، دارای عدد اتمی 47 ، وزن اتمی 107.8682 و در گروه یک فرعی (IB) جدول تناوبی قرار گرفته است. نقره فلزی سفید مایل به خاکستری و براق است و از نظر شیمیایی یکی از فلزات سنگین و از جمله فلزات نجیب و از نظر تجارتی عنصری گرانبها تلقی می‌گردد. نقره یکی از عناصری است که از گذشته های دور و دورانهای باستان بعنوان یک فلز شناخته شده و مورد استفاده واقع میشده و از آن در کتابهای فراعنه مصری ، که قدمت این کتابها به حدود 3600 سال قبل از میلاد مسیح بالغ می‌گردد، بعنوان فلزی که از نظر ارزش دارای {5}{2}frac\ ارزش طلا است، یاد شده است. از نقره ، 25 ایزوتوپ رادیواکتیو شناخته شده اند که دارای اجرام اتمی 102 الی 117 می‌باشند. نقره معمولی از دو ایزوتوپ با جرمهای 107 و 109 تشکیل شده است.
 خصوصیات فلز نقره
نقره خالص فلزی براق و نسبتا نرم است که تا اندازه ای سخت تر از طلاست. زمانیکه این فلز پرداخت شود، دارای درخشندگی می‌شود و می‌تواند 95% از نور تابیده به خود را بازتاب نماید. این عنصر در میان کلیه فلزات ، مقام بهترین رسانا در زمینه گرما و الکتریسیته را دارا است و در زمینه قدرت چکش خواری و مفتول شوندگی دارای مرتبه دوم پس از طلا است. چگالی نقره 10.5 برابر آب است، بصورتیکه یک متر مکعب از آن دارای وزن 10500 کیلوگرم می‌باشد. نقره در 961 درجه سانتیگراد ذوب شده و در حدود 2200 درجه سانتیگراد می‌جوشد.
طلا و نقره مانند محلولهای واقعی می‌توانند در هر نسبتی با یکدیگر مخلوط شده و آلیاژ تشکیل دهند. کیفیت نقره و یا بعبارت بهتر عیار آن بر حسب تعداد قسمت نقره خالص در 1000 قسمت مخلوط فلزات بیان می‌گردد و بطور معمول نقره تجاری دارای عیار 999 است.
خواص شیمیایی نقره
اگرچه نقره از نظر شیمیایی در میان فلزات نجیب فلزی بسیار واکنش پذیر تلقی می‌گردد، لکن باید توجه داشت که در مقایسه با سایر عناصر از مرتبه واکنش پذیری قابل ملاحظه‌ای برخوردار نمی‌باشد. این عنصر به آسانی اکسیده شدن آهن اکسید نمی‌شود، لکن با گوگرد و هیدروژن سولفید واکنش داشته و تشکیل همان تیرگی آشنا را می‌دهد که در نقره‌هایتان ملاحظه می‌کنید.
برای رفع این نقیصه می‌توان آبکاری نقره را با کمک رودیم به انجام رسانیده و از وقوع تیرگی مورد نظر پیشگیری نمود همچنین با استفاده از کرم (Cream) یا پولیش نقره می‌توان لایه تیره بسیار نازکی را که نقره در ترکیب با گوگرد بوجود آورده است را زدوده و آن را مجددا براق نمود. از طرف دیگر این تیرگی را می‌توان از نظر شیمیایی بوسیله حرارت دادن ظرف مورد نظر در محلوا رقیقی از کلرید سدیم و کربنات هیدروژن سدیم یا قرار دادن قسمت تیره در تماس با فلزی فعالتر مانند آلومینیوم که می‌تواند با گوگرد ترکیب شود و مجددا فلز را به حالت اولیه برگرداند، از بین برد.
نقره نمی‌تواند با اسیدهای غیر اکسیدکننده مانند اسیدهای کلریدریک و سولفوریک یا بازهای قوی مانند هیدروکسید سدیم واکنش نماید، لکن اسیدهای اکسنده مانند اسید نیتریک یا اسید سولفوریک غلیظ آن را در خود حل کرده و یون یک مثبت نقره (+ Ag) را تشکیل می‌دهند. این یون که در کلیه ترکیبات ساده و محلول نقره وجود دارد، تقریبا بصورت ساده ای با استفاده از عوامل احیا کننده آلی مانند آنچه در آئینه های نقره ای ملاحظه می‌شود، به فلز آزاد احیا می‌گردد. برای آبکاری نقره لازم است یونهای کمپلکس نقره احیا شود. یون (+Ag)بی‌رنگ است، لکن تعدادی از ترکیبات نقره بدلیل نفوذ سایر اجزای تشکیل دهنده ساختمانی رنگینند. باید توجه داشت که اکسیژن درحد حیرت انگیزی در نقطه ذوب نقره به میزان 20 قسمت حجمی از اکسیژن در یک قسمت حجمی نقره حل می‌شود. پس از سرد کردن مایع مورد نظر نیز اکسیژن به میزان 75% قسمت (از نظر حجمی) در نقره باقی می‌ماند.
تجزیه و شناسایی
محلولهای حاوی یون نقره را می‌توان به آسانی تشکیل رسوب کلرید نقره بوسیله افزایش اسید کلریدریک ، شناسایی کرد. این رسوب را می‌توان از رسوبهای سرب و جیوه یک ظرفیتی ، بوسیله قدرت حل شدن آن درهنگام افزودن هیدروکسید آمونیوم اضافی و ایجاد رسوب مجدد با افزودن اسید نیتریک متمایز نمود. مضافا تجزیه وزنی بوسیله کلرید نقره یا برمید نقره که به آسانی قابل رسوب دادن ، خشک کردن و توزین می‌باشند، میسر می‌باشد. همچنین می‌توان یون نقره را بوسیله عمل الکترولیز به نقره فلزی احیا و بدین روش توزین نمود. از محلول تیوسیانات پتاسیم استاندارد شده نیز می‌توان برای تجزیه حجمی نقره استفاده کرد.

کمپلکس های نقره
نقره یک ظرفیتی تعداد زیادی از ترکیبات پایدار کوئوردیناسیونی تشکیل می‌دهد. این ترکیبات اغلب دو کوئوردینانسی بوده، دارای دو گروه یونی یا مولکولی پیوسته به یک یون مرکزیAg مانند Ag(CN)_2 می‌باشند. کمپلکسهای کوئوردیناسی مانند -AgCl_3]
2] نیز شناخته شده‌اند و احتمالا کمپلکسهای چهار کوئوردیناسی مانند-AgCl_4]
3] در محلولها رخ می‌دهد. نقره دو ظرفیتی می‌تواند در برابر تجزیه ، بوسیله تشکیل یون +Ag 2 با استفاده از ترکیبات آلی مانند ارتو_ فنانترولین ، پیریدین و alpha' ،\alpha\ _ دی پیریدیل پایدار شود. یون نقره سه ظرفیتی (+Ag3) نیز با استفاده از کمپلکس شدن به وسیله اتیلن دی بی گوایند پایدار می‌شود. از طرف دیگر کلیه فلزات ضرب سکه ، یعنی مس ، نقره و طلا به آسانی با موادیکه اتمهای نیتروژن ، گوگرد یا هالوژن برای اتصال با آنها تدارک می‌کنند، کمپلکس می‌شوند (در مقایسه با موادیکه تدارک اکسیژن می‌نمایند). بعنوان مثال کمپلکسهای نقره با یون هیدروکسید (در مقایسه با کمپلکسهای هیدروکسیدروی که کوئوردینانس‌شونده خوبی با اکسیژن هستند) خیلی پایدار نیستند، بنابراین اکسید نقره در محلولهای قوی هیدروکسید سدیم فقط به میزان کمی حل می شود، در حالیکه هیدروکسید روی با توجه به کوئوردیناسیون شدنش با هیدروکسید ، در آن حل می‌شود.


نقطه ی آغاز

در ابتدا محلول نسبت به ag+,m 0,000  است و pag نا معین است.پس از افزایش 500ml از واکنشگر غلظت یون برمید به دلیل تشکیل رسوب و رقیق شدن کاهش می یابد. پس غلظت تجزیه ای NaBr عبارت است از:
 تعداد میلی مولNaBr پس از افزایش AgNo3 =cNaBr                 
                        حجم کل محلول     
تعداد میلی مولAgNO3افزوده شده - تعداد میلی مولNaBrاولیه=
                      حجم کل محلول

M)001000*ML500)-(5000ML*000500M)=
ML+500ML                  5000       
Mmol-00500)=364*10^-302500)                 
              mL              5500   


جمله ی نخست در صورت کسرهای این معادله ها تعداد میلی مولهای NaBr اولیه در نمونه و جمله ی دوم تعداد میلی مولهای AgNo3 افزوده شده را , با تعداد میلی مولهای Br- واکنش داده برابر است. در مخرج کسرهای رقیق شدن محلول در نتیجه ی افزایش واکنشگر در نظر گرفته می شود.
هم NaBr واکنش نداده و هم AgBr کم محلول در غلظت گونه ی یون برمید شرکت می کند. پس, غلظت تعادلی  Br- به اندازه ی Br- حاصل از انحلال پذیری مولی رسوب بزرگتر از غلظت تجزیه ای NaBr است:

                                               3-^10*3,64=[-Br]

مشارکت نقره برمید  در غلظت تعادلی یون برمید برابر [Ag+]   است , زیرا از این ترکیب به ازای هر یون برمید , یک یون نقره ایجاد می شود .از این جمله , بجز در مواردی که غلظت NaBr خیلی کوچک است, می توان چشمپوشی کرد.یعنی ,     3-^10*3,64>>[Ag+]  , و بنابر این            3-^10*64, cNaBr = 3 =Br-                               
غلظت یون نقره از رابطه ی زیر نتیجه می شود:
= Ksp[Ag+]
[Br-]

برای بدست آوردن PAg, از دو طرف این معادله لگاریتم منفی می گیریم. پس

             ([-Br]log-) log Ksp -- =[Ag+]-log

با توجه به تعریف تابع p-, می توان نوشت:

pAg = pKsp – pBr                                  
= -log 5.2*10^-13 – pBr                        
= 12.28 – (-log3.64*10^-3)                  
=12.28 – 2.44 = 9.84                          
این رابطه برای هر محلول حاوی یونهای نقره و برمید که در تماس با نقره برمید جامد باشد به کار می رود . توجه کنید که pAg محاسبه شده با 1.4*10^-10  = [Ag+] مرتبط است و در واقع ,همان گونه که در ابتدا فرض کردیم , 3.64*10^-3 بسیار کوچکتر است.

نقاط دیگر در ناحیه ی پیش از هم ارز شیمیایی را می توان  به همین روش بدست آورد. داده ها برای تعدادی از این نقاط در ستون 3 جدول 9_2 یافت می شوند.                

نقطه ی هم ارزی
در نقطه ی هم ارزی , NaBr  و AgNo3  هیچ کدام به مقدار اضافی وجود ندارد و بنابراین غلظت یون نقره و برمید باید برابر باشد. با جایگزینی این تساوی در عبارت حاصلضرب انحلال پذیری نتیجه می شود:

       7 -^10* 7.21 =-13-^10*05.2√ = [Br-] = [Ag+]
pAg = pBr = -log (7.21*10^-7)                    

بعد از افزایش 25.10 از واکنشگر اکنون محلول حاوی مقدار زیادی از AgNo3   است می توان نوشت:

تعداد میلی مول اولیه NaBr - تعداد کل میلی مولAgNo3  = cAgNo3
                                   حجم کل محلول
= (25.10ML * 00.1000M) – (50.00ML * 0.00500M)
ML                        (25.10+50.00)
                                           
                                               -5^10*1.33=
 
بنابر این غلظت تعادلی یون نقره عبارت است از:
33 * 10^-5.1 ≈ [Br-] +  5 -^10*1.33 = [Ag+]

در این معادله [Br-]    معیاری از غلظت Ag+ حاصل از انحلال پذیری جزئی AgBr است:
 که معمولا می توان از آن چشمپوشی کرد.        
                                                     پس
                                                                        pAg = -log(1.33*10^-5) = 4.876 = 4.88                     
سایر نقاط تعیین هویت منحنی تیتراسیون پس از نقطه ی هم ارزی را می توان به روش مشابه به دست آورد که در جدول 9-2 این داده ها یافت می شوند.

واحدهای بکار رفته در گزارش یون كلریدآب
معمولا بر حسب ppm یعنی mg/lit بیان می‌شود. علاوه بر این ، واحدهای آلمانی ، انگلیسی ، فرانسوی ، آمریکایی را نیز در بیان آن بکار می‌برند.
روش کار :
1- بشر را شسته و 50 میلی لیتر آب شهر را توسط استوانه مدرج در بشر میریزیم.
2-  20میلی لیتر محلول نقره نیترات 0.05 مولار توسط پیپت به آن اضافه می كنیم و حداقل 10 دقیقه آن را به هم بزنید .
3- بشر محتوی رسوب AgCl در یك ارلن كاملا تمیز صاف كنید و بشر را با پیست آب مقطر بشورید .
4- یك میلی لیتر اسید نیتریك غلیظ به آن اضافه كنید .
5- 3 میلی لیتر محلول معرف آهن III   Fe³̽  ) محلول آمونیوم فریك سولفات FeNH4(SO4)2 ) به ارلن اضافه كنید .محلول زرد رنگ میشود .
6- بورت را با محلو ل0.05 مولار آمونیوم تیو سیانات NH4SCN پر نموده هوا گیری كرده و ارلن را تا ظهور رنگ قرمز تیتر كنید حجم مصرفی را یادداشت كنید .
7- ־ppm Cl  بر حسب خود و كربناتی محاسبه و گزارش نمایید.
واكنش مرحله 2:
  Ag Cl → Ag͊   +   ־Cl
واكنش مرحله 6:
 
    → Ag SCN־Ag͊ + SCN
واكنش پایان تیتراسیون :
Fe³ ͊   +   SCN  →  FeSCN² ͊     
جدول حاصل از آزمایش:
حجم آمونیوم تیو سیانات مصرفی (ml )
12.8

نمونه محاسبات:

  (CM*VSCN)=mEq -   CM*VAg))
(0.05*20)  -  (0.05*12.8)=0.36

Ppm Cl=(mEq /50ml)*(35.5mgr/1mEq)*(1000ml/1Lit)=255.6
360=Ppmcl*(50/E)=ppmCl كربناتی


جدول حاصل از محاسبات:
ppmCl كربناتی ppmCl־ میلی اكی والان گرم Cl
360 255.6 0.36

نتیجه گیری: در این آزمایش با استفاده از نقره ، یون های كلرید در آب را رسوب داده و سپس با استفاده از آمونیوم تیو سیانات مقدار اضافی نقره را با تیتراسیون محاسبه نموده و از اختلاف آن دو مقدار Cl را محاسبه می نماییم و ppmCl  را بر حسب خود و كربناتی گزارش می نماییم.

منابع خطا: در اندازه گیری حجم های  دقیق مصرفی در لحظه و در تشخیص دقیق تغییر رنگ.


buy levitra 10mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:17 ق.ظ

This is nicely put. .
levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo buy levitra generic buy levitra buy 10 mg levitra levitra without a doctor prescription vardenafil levitra prices buy levitra online
Online cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 03:11 ق.ظ

Superb information. Thank you.
cialis authentique suisse generic cialis in vietnam rx cialis para comprar cialis 50 mg soft tab look here cialis order on line cialis prices cialis lilly tadalafi cialis without a doctor's prescription cialis sicuro in linea warnings for cialis
buy cheap cialis on line
یکشنبه 8 مهر 1397 12:48 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
estudios de cialis genricos cialis australian price tadalafil 20 mg cialis soft tabs for sale ou trouver cialis sur le net dosagem ideal cialis cialis 5mg prix precios de cialis generico female cialis no prescription wow cialis 20
cialisees.com
شنبه 7 مهر 1397 09:29 ب.ظ

You expressed this well!
cialis for sale in europa cialis pills price each buying cialis in colombia only best offers cialis use we like it cialis soft gel cialis online cialis alternative wow look it cialis mexico venta cialis en espaa look here cialis order on line
drugs for sale
شنبه 31 شهریور 1397 03:55 ب.ظ

You have made the point!
buy viagrow pro northwest pharmacies online canadian pharmacy canadian online pharmacy canadian pharmacies without an rx pharmacy canada reviews canada online pharmacies for men online pharmacy trust pharmacy canada canada medications information
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:37 ب.ظ

With thanks, I enjoy it.
cialis en mexico precio cialis generico in farmacia cialis mit grapefruitsaft cialis 5mg cialis 20 mg import cialis legalidad de comprar cialis where to buy cialis in ontario cialis generique 5 mg where do you buy cialis
cialisvbuy.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:25 ب.ظ

Kudos! I value it!
cialis coupons printable cialis en 24 hora cialis patent expiration tarif cialis france prices on cialis 10 mg cialis cost buy generic cialis cialis 30 day trial coupon discount cialis price cialis wal mart pharmacy
viagraessale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:23 ق.ظ

You have made the point!
cialis prices online cialis cialis pills cialis australian price where cheapest cialis generic cialis levitra dosagem ideal cialis cialis professional from usa compare prices cialis uk prezzo di cialis in bulgaria
http://canadianpharmacytousa.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:28 ب.ظ

Good write ups. Appreciate it.
canadian online pharmacies reviews online canadian discount pharmacies canada viagra canada viagra canadian government approved pharmacies drugs for sale deep web aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals companies pharmacy canada canadian pharmacy online 24
order online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:16 ق.ظ

Amazing forum posts, Many thanks!
viagra buy viagra generic levitra kamagra cheapest viagra with prescription cheap viagra pharmacy cheap viagra uk online buying viagra in china where to buy cheap viagra cheap generic viagra viagra cheap uk
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:10 ق.ظ

Regards. Loads of knowledge!

pastillas cialis y alcoho generic cialis at the pharmacy cilas cialis free trial cialis online cialis tablets cialis alternative cialis lilly tadalafi cialis for sale in europa side effects for cialis
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:14 ب.ظ

You said this really well!
we like it safe cheap cialis cialis in sconto cialis online deutschland buy name brand cialis on line what is cialis comprar cialis 10 espa241a cialis patentablauf in deutschland generic for cialis 200 cialis coupon side effects of cialis
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:09 ق.ظ

Whoa plenty of superb tips.
cialis 5 mg para diabeticos cost of cialis cvs cialis coupons cialis 5 mg effetti collateral cialis patentablauf in deutschland cheap cialis generic cialis with dapoxetine cialis per paypa ou acheter du cialis pas cher only here cialis pills
Cialis canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:46 ب.ظ

Factor certainly considered..
cialis sans ordonnance cialis 20 mg cut in half cialis 05 cialis usa cost cialis for bph cialis rezeptfrei cialis without a doctor's prescription cialis dosage recommendations cialis for bph interactions for cialis
Viagra daily
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:28 ق.ظ

You said it adequately.!
online pharmacy sildenafil online pharmacy is buying viagra online safe buy generic viagra online canada how to buy viagra where can i buy viagra over the counter buying viagra without prescription pharmacy online viagra price viagra uk prescription
Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 07:11 ب.ظ

Kudos! Numerous content!

tesco price cialis female cialis no prescription cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis levitra tadalafil generic cialis dosage generic cialis 20mg tablets look here cialis cheap canada rezeptfrei cialis apotheke buy cialis cheap 10 mg
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:34 ب.ظ

You suggested this fantastically.
prezzo di cialis in bulgaria cialis generisches kanada chinese cialis 50 mg enter site 20 mg cialis cost low cost cialis 20mg the best choice cialis woman cialis generico in farmacia we like it cialis price tarif cialis france cialis 30 day trial coupon
CialisUnedy
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:15 ب.ظ

Awesome postings. Cheers!
5 mg cialis coupon printable cialis per paypa we use it cialis online store cialis for daily use cialis generique 5 mg cialis kamagra levitra cialis arginine interactio cialis generic tadalafil buy side effects for cialis tadalafil 20mg
What causes burning pain in Achilles tendon?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:34 ق.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend
your web site, how could i subscribe for a weblog web site?

The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of
this your broadcast provided brilliant clear idea
Foot Problems
چهارشنبه 11 مرداد 1396 02:57 ق.ظ
Very good information. Lucky me I discovered your website by accident (stumbleupon).
I have bookmarked it for later!
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 05:28 ق.ظ
We stumbled over here from a different website and thought I should check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward
to looking over your web page again.
زهرا
یکشنبه 9 آذر 1393 11:09 ب.ظ
ممنون عالی بود
بهنام
جمعه 29 فروردین 1393 09:26 ب.ظ
کارتون درسته خیلی به دردم خورد ممنون
مهسا
دوشنبه 27 آذر 1391 12:04 ق.ظ
خیلی خیلی ممنونم
saman
یکشنبه 21 آبان 1391 11:13 ب.ظ
مرسی
فاطمه
یکشنبه 25 تیر 1391 09:11 ب.ظ
دستت درد نکنه کارمو راه انداختی
یه دوست
جمعه 1 اردیبهشت 1391 11:17 ق.ظ
سلام
پس چرا مطالب شیمی عمومی 2 نیست
narges
سه شنبه 9 اسفند 1390 05:04 ب.ظ
سلام امیدورام حالتون خوب باشه
وبلاگ جامع و قویه فقط نوشتنش برای شما وقت گیر نیست؟
هدفتون از تنظیم این درگاه چیه؟ برای استفاده عمومی؟و اینکه چقدر وقت میذارید و آیا رضایت بخش هست؟
تصمیم دارم وبلاگ مشابه در رشته خودم تنظیم کنم البته مبتدی هستم ممنون میشم پاسخ بدید (لطفا به ایمیلم xup_online@yahoo.com)
با سپاس
زارع بیدکی
شنبه 3 دی 1390 02:19 ق.ظ
عالی بود مرسی
فاطمه
دوشنبه 7 آذر 1390 08:48 ب.ظ
مرسی كارم رو راه انداختید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30