تبلیغات
مهندسی پلیمر(polymer engineering) - اصطلاحات رایج در صنعت نفت
چهارشنبه 8 دی 1389

اصطلاحات رایج در صنعت نفت

   نوشته شده توسط: محمد s    نوع مطلب :مقالات - کتاب -هندبوک ،

اصطلاحات رایج در صنعت نفت

خواص فیزیكی و شیمیایی فرآورده های نفتی
چگالی
نسبت جرم مایع به حجم آن .
چگالی نسبی
نسبت چگالی فرآورده مورد نظر به چگالی سیال استاندارد در شرایط معین .
چگالی نسبی مایعات
نسبت جرم حجم معینی از مایع در دمای1 t به جرم همان مقدارحجم آب خالص دردمای2 tیعنی:
نسبت چگالی مایع در دمای1 t به چگالی آب خالص در دمای2t.
چگالی نسبی گازها
نسبت جرم حجم معینی گاز در دمای t و فشار p به جرم همان مقدار حجم هوای خشك در دمای t و فشار p یا بصورت دیگر نسبت چگالی گاز در دمای t و فشار p به چگالی هوای خشك
در همان دما و فشار
آب و رسوب
كل جامدات و محلول های آبی موجود در یك فرآورده نفتی كه بصورت راكد ته نشین شده و یا با استفاده از روشهای تسریع شده استاندارد جدا می گردد .
فشار بخار
فشاری كه توسط بخارهای حاصل از یك فرآورده نفتی در دستگاهی معین، تحت شرایط استاندارد آزمون بوجود می آید .


فشار بخار رید

فشار مطلق ایجاد شده یك مایع تحت شرایط خاص آزمون ( دمای آزمون، نسبت بخار به مایع و هوای اشباع تعریف شده در دستگاه رید و دستورالعمل های مشخص آزمون ) .
گرانروی
مقاومت درونی یك سیال در برابر جاری شدن .
گرانروی دینامیك
نسبت تنش برشی اعمال شده به شیب منحنی سرعت.
این اصطلاح معیاری از مقاومت مایع در برابر جاری شدن می باشد .
گرانروی كینماتیك
نسبت گرانروی دینامیك به چگالی مایع در دمایی كه گرانروی اندازه گیری می گردد .
این اصطلاح معیاری ازمقاومت مایع دربرابرجاری شدن دراثرنیروی جاذبه زمین می باشد
گرانروی ظاهری
اصطلاحی برای مشخص نمودن مقاومت یك فرآورده غیر نیوتنی در برابر جاری شدن .
سیال نیوتنی
سیالی كه گرانروی آن مستقل از اندازه تنش برشی می باشد .
منحنی تقطیر
نمایش ترسیمی درصد جرم یا حجم یك فرآورده نفتی تقطیرشده بر حسب دما .

نقطه جوش اولیه
دمای خوانده شده (در صورت نیاز تصحیح شده) در طول انجام تقطیر تحت شرایط استاندارد آزمون در لحظه چكیدن اولین قطره حاصل از میعان از نوك سرد كننده .
یادآوری ـ درصورت لزوم دمای خوانده شده از دماسنج نسبت به فشار اتمسفر تصحیح می گردد .
نقطه پایانی (نقطه جوش نهایی)
حداكثر دمای خوانده شده (در صورت نیاز تصحیح شده) در طول انجام تقطیر تحت شرایط استاندارد آزمون .
نقطه خشك شدن
دمای خوانده شده (در صورت نیاز تصحیح شده) در طول انجام تقطیر تحت شرایط استاندارد آزمون در لحظه ای كه آخرین قطره مایع ته بالن تبخیر می گردد .
نقطه شكست مولكولی
دمای خوانده شده در طول انجام تقطیر تحت شرایط استاندارد آزمون كه همزمان با اولین نشانه های شكست و تجزیه مولكولی ناشی از حرارت در مایع درون بالن مشاهده می گردد .
یادآوری ـ نشانه های ویژه شكست مولكولی ناشی از حرارت، ظهور بخارهای غلیظ نمونه[1] پس از افزایش ناگهانی دما است كه معمولاً پس از شكست مولكولی دما كاهش می یابد .
درصد بازیافت شده
حجم حاصل از میعان كه در طول انجام تقطیر تحت شرایط استاندارد آزمون در استوانه مدرج دریافت كننده مشاهده می شود و بصورت درصدی از حجم نمونه برداشته شده با قرائت همزمان دما بیان می گردد .
درصد تبخیر شده
مجموع درصد بازیافت شده و درصد تلف شده در طول انجام تقطیرتحت شرایط استانداردآزمون. درصد بازیافت
حداكثر درصد بازیافت شده در طول انجام تقطیر تحت شرایط استاندارد آزمون .

درصد بازیافت شده كل
مجموع درصد بازیافت شده و درصد باقیمانده در بالن در طول انجام تقطیر تحت شرایط استاندارد آزمون .
درصد تلف شده
اختلاف بین عدد100 ودرصد بازیافت شده كل درطول انجام تقطیرتحت شرایط استاندارد آزمون .
دامنه تقطیر (دامنه جوش)
محدوده دمایی كه یك برش را با استفاده از نقاط جوش اولیه و پایانی مشخص می كند .
نقطه اشتعال
حداقل دمایی كه فرآوده تحت شرایط استاندارد آزمون ، گرم می شود تا بخارهای ناشی از آن در حضور شعله ای بطور آنی مشتعل گردیده و سپس خاموش گردد .
نقطه آتشگیری
پایین ترین دمایی كه یك فرآورده تحت شرایط استاندارد آزمون ، پس از تماس شعله كوچكی در سطح آن، شعله ور گشته و تا مدت زمان معینی به سوختن ادامه می دهد .
دمای احتراق خود بخود
دمایی كه تحت شرایط استاندارد آزمون ، احتراق خود بخود یك فرآورده نفتی در غیاب شعله صورت می گیرد .
نقطه ریزش
پایین ترین دمایی كه ماده روغنی ضمن سرد شدن تحت شرایط استاندارد، هنوز جاری می باشد .
نقطه ابری شدن
دمایی كه در آن یك فرآورده نفتی مایع شفاف تحت شرایط استاندارد آزمون ، بعلت ظهور بلورهای موم ، مه آلود یا ابری می گردد .

 

برگشت نقطه ریزش
تغییر نقطه ریزش (معمولاً افزایش) یك فرآورده كه حاصل از میزان تغییرات گرمایش و سرمایش می باشد و موجب تغییر در ساختار بلور موم ایجاد شده می گردد .
وضعیت ظاهری
ارزیابی چشمی یك فرآورده بطور مستقیم یا با استفاده از عدسی دستگاه خاص .
وضعیت ظاهری چشمی
ارزیابی یك فرآورده بر حسب رنگ و شفافیت آن بدون بكارگیری دستگاه .
فلوئورسانس
خاصیت فلوئورسانی یك فرآورده نفتی كه در اثر بازتابش نور روز دیده می شود .
نقطه شبنم
دمایی كه در آن بخار درون یك محفظه بسته تحت فشار معین پس از قطع حرارت، اولین قطره مایع را تشكیل می دهد.
دكتر تست
روش تشخیص برخی از تركیبات گوگردی نظیر هیدروژن سولفاید یا مركاپتان ها در فرآورده های نفتی بی رنگ یا جزئی رنگی ، توسط واكنش این تركیبات با سدیم پلمبیت درحضور گل گوگرد.
- درجه آرام سوزی (عدد اكتان)
مقیاس قراردادی كه بیانگر مقاومت در برابر كوبش سوخت در موتورهای درونسوز می باشد .
یادآوری ـ درجه آرام سوزی در موتورهای آزمون و مقایسه با سوختهای مرجع تعیین می گردد. چندین روش آزمون وجود دارد در نتیجه درجه آرام سوزی باید همراه با روش مورد استفاده گزارش گردد .
درجه آرام سوزی به روش موتور
درجه آرام سوزی بنزین موتور در یك موتور ویژه آزمایشگاهی تحت شرایط بسیار سخت تعیین می گردد و ملاك تقریبی خواص كوبش بنزین در سرعت بالا می باشد .
درجه آرام سوزی به روش تحقیق
درجه آرام سوزی بنزین موتور در یك موتور ویژه آزمایشگاهی تحت شرایط نسبتاً سخت تعیین می گردد و میزان تقریبی از خواص كوبش بنزین در سرعت پایین می باشد .
عدد كارائی
عددی كه بیانگر كیفیت ضد كوبش بنزین های هوایی با درجه آرامسوزی بیشتر از 100 می باشد.
درجه آرام سوزی به روش جاده
درجه آرام سوزی بنزین موتور كه طی آزمون در یك جاده واقعی تعیین می گردد .


Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:57 ق.ظ

Thanks. I value it!
200 cialis coupon wow cialis tadalafil 100mg buy cialis cheap 10 mg costo in farmacia cialis sublingual cialis online usa cialis online price cialis best cialis rezeptfrei generic cialis pro cialis online nederland
Generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:32 ب.ظ

You made your stand extremely nicely!.
viagra where to buy where can you buy viagra where to buy generic viagra online safe buy viagra online buy viagra overnight where to buy viagra on line low price viagra pills buy viagra superdrug safe place to buy viagra online how buy viagra
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 04:26 ق.ظ

Wonderful facts. Thanks a lot!
rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en suisse where to buy cialis in ontario generic for cialis we like it cialis price only best offers cialis use cialis patentablauf in deutschland cialis canadian drugs precios cialis peru if a woman takes a mans cialis
Buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:24 ق.ظ

Fine material. Kudos!
cialis prices in england cialis sicuro in linea generic cialis pill online buy cheap cialis in uk trusted tabled cialis softabs free generic cialis cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg funziona cialis sans ordonnance cost of cialis per pill
Foot Issues
چهارشنبه 11 مرداد 1396 02:29 ق.ظ
Amazing things here. I am very happy to peer your article.
Thank you so much and I am taking a look forward to contact you.
Will you please drop me a mail?
Abdi
شنبه 28 بهمن 1391 10:33 ب.ظ
خوب بود ولی به روز کنید مطالبتونو من سه ماه پیشم همین مطالبو توسایت دیدم
reza
سه شنبه 4 مهر 1391 03:26 ب.ظ
sepasgozar
Amirhooshang Haddadi
پنجشنبه 24 فروردین 1391 11:47 ق.ظ
ممنون برای من بسیار خوب بود با توجه به اینکه گرایش من پلیمره عالی بود
چهارشنبه 2 شهریور 1390 12:33 ق.ظ
salam mamnoon kotaho jame' bod
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر